SEDINTA ORDINARA 26.04.2024 ORA 16:30 ANEXA LA DP 35/2024

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

                                                                                                          Anexă la dispoziţia nr.35/2024             

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de 26  APRILIE 2024 ora  1630

 

1 Proiect de hotărâre nr. 18/2024 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara , pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna Mai 2024

                                                                                           Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

2.Proiect de hotărâre nr. 19/2024 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I  al anului 2024

                                                                                                 Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

3.Proiect de hotărâre nr. 20/2024 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2024 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

                                                                                                    Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

4.Proiect de hotărâre nr. 21/2024 privind aprobarea documentelor suport  si a documentatiei pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, precum și aprobarea acordării unor mandate speciale

                                                                                                    Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

5.Proiect de hotărâre nr. 22/2024 privind aprobarea Regulamentul Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similare din Județului Hunedoara si a Anexei nr.3 la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de salubrizare in cadrul Sistemului deManagement Integrat al Deseurilor  in judetul Hunedoara;

 

                                                                                                    Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

  1. Diverse

 

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

 

  1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 5.

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 5.

 

  1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1 – 5.

 

 

 

 

                                Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

Sarmizegetusa, 19.04.2024

 

 

PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

Hibais Leontin Dorin                                                SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Registrul pentru evidenta Proiectelor de Dispozitii de primar.