SEDINTA ORDINARA 27.02.2023 ORA 20:30 anexa la DP 29/2023

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
Anexă la dispoziţia nr.29/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din ziua de 27 FEBRUARIE 2023 ora 20:30

1.Proiect de hotărâre nr. 16/2023 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
la nivelul comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara pe anul 2023
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 18/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Sarmizegetusa in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Aqua Prest Hunedoara”

Iniţiator: consilier local Obrejan Pamela Corina

3.Proiect de hotărâre nr. 19/2023 Privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa judeţul Hunedoara pentru anul 2023
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 3.

b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1- 3.

c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1- 3.

Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

Sarmizegetusa, 21.02.2023

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA
Hibais Leontin Dorin SECRETAR GENERAL
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE.