Sedinta ordinara 29.08.2023 ora 16:30

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
Anexă la dispoziţia nr.94/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din ziua de 29 AUGUST 2023 ora 16:30

1.Proiect de hotărâre nr. 51/2023 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara , pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna August 2023
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 52/2023 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap pentru semestrul I al anului 2023.
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3.Diverse
– Prezentare raport privind analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor
in comuna Sarmizegetusa Semestrul I / 2023

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 2.

b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1- 2.

c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1- 2.

Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronica : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

Sarmizegetusa, 23.08.2023

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA
Hibais Leontin Dorin SECRETAR GENERAL
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte de Dispozitii de Primar.