sedinta ordinara 31.08.2022 ora 16:00 proiect ordine de zi anexa la DP nr.97/2022

 

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

 

Anexă la dispoziţia nr.97 /2022              

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de 31 AUGUST  2022 ora  1600  

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 51/2022 privind modificarea anexei la HCL nr.41/2022 privind actualizarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Sarmizegetusa, aprobat prin HCL Sarmizegetusa 76/2019                                                                                                             

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

 

  1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 .

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 .

 

  1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1 .

 

                         Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

 

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

Sarmizegetusa, 22.08.2022

 

 

 

          PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

    Hibais Leontin   Dorin                                           SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice.