HCL 25/2024 RECTIFICAREA A 2 A A BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA PE ANUL 2024

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

 COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

HOTARAREA   nr.25 din 26.04.2024

                     privind Rectificarea a  II  a bugetului local al comunei Sarmizegetusa pe anul 2024

 

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 26.04.2024

     

Avand in vedere referatul de aprobare la Proiectul de hotarare nr. 25/2024 inregistrat cu nr.49/26.04.2024 , raportul compartimentului contabilitate inregistrat cu nr.50/26.04.2024 si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.67/26.04.2024

In temeiul  Legii 273 /2006 privind finantele publice  cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, Legea 227/ 2015  privind  Codul Fiscal, Legea nr.500/2002 privind finantele publice cu modifucarile si completarile ulterioare;

Conform art.129 alin.1, alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(a), art.139 alin.3 lit.(a), art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a), art.197 alin1-2, alin.4-5, art.198 alin.2 si art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;      

                                                                           

                                                               HOTĂRĂȘTE:

 

      Art.1 Se rectifica bugetul  local al Comunei Sarmizegetusa pe anul 2024 cu suma 330 mii lei la venituri cat si la cheltuieli ,iar in urma rectificarii bugetul local  va fi in suma de 5.661,50 mii lei la venituri si in suma de  5.661,50 mii lei la cheltuieli.

     Art.2  Suma  respectiva  modifica  clasificarea bugetara  atat la venituri cat si la cheltuieli  dupa cum urmeaza:

 

             VENITURI 

                               CHELTUIELI

Capitolul

  Suma

Capitolul

Suma  

 

16.50.00

43.44.00

30.05.30

+19 mii lei

+306 mii lei

+5 mii lei

 

 70.50

     55.01.65

 70.02.06

     70.01.30

 

 

+5 mii lei

 

+325 mii lei

 

Total

330 mii lei

Total

330 mii lei

 

    Art.3. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                            

     Art.4. Prezenta hotarare se comunica  Institutiei prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei  Sarmizegetusa,Directiei Generale a Finantelor Publice Deva, Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul primariei Sarmizegetusa si se  afiseaza pe site-ul primariei. 

 

Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

Popescu Petrisor Eugen                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 26.04.2024.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.

Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0.

 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.