PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA 13.10.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMĂRIA

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

                                                E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

  1. 60 din 13.10.2022

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din data de   13.10.2022

 

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.

    Sedinta a fost convocata  prin Dispoziţia primarului Nr. 104/13.10.2022 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consilierii  locali au fost convocati telephonic in data de 13.10.2022 despre necesitatea intalnirii in sedinta extraordinara convocata de indata in ziua de 13.10.2022 .

            Lucrarile sedintei sunt publice.            

       La lucrările şedinţei participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 in functie.

            La sedinta participă de drept  doamna Bugariu Simona Nicoleta persoana care tine locul secretarului comunei Sarmizegetusa.

 

 

În continuare domnul  preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

 

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 62/2022 privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

                                                                                                     Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

       2.Proiect de hotărâre nr.63/2022   privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

                                                                                                 Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 

Se supune la vot ordinea de zi

Se aproba cu 9 voturi pentru;

 

Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

 

 

        Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.

    Se constata ca , la proiectul nr.62/2022 exista raportul primarului si referatul compartimentului de resort.

Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.62/2022.(aviz favorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 62/2022 .( aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.62/2022. ( aviz nefavorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 60 din 13.10.2022 cu 9 voturi pentru.

 

La punctul 2 .Se constata ca , la proiectul nr.63/2022 exista raportul primarului si referatul compartimentului de resort.

Presedintele Comisiei  pentru   activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I),  prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.63/2022   . ( aviz favorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 63/2022 . ( aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.63/2022  . ( aviz favorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0 .

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.61 din 13.10.2022 cu 9 voturi pentru.

 

 

 

Epuizandu-se ordinea de zi, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

 

 

                    Presedinte de sedinta                                                     Secretar General U.A.T.

                 Popescu Petrisor Eugen                                                      Bugariu Simona Nicoleta

 

Posted in Proces verbal sedinta.