PH 16/2023 PAAR 2023

Proiect de Hotarare
Nr. 16 / 06.02.2022

HOTARAREA NR._______/2023

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
la nivelul comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara pe anul 2023

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara;

Analizand referatul de aprobare nr. 31/06.02.2023 si raportul comparimentului de resort nr.32/06.02.2023 la proiectul de hotarare nr.13/2022;
Tinand cont de prevederile HG nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; HG. 1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste; art. 13 lit. “a” si art.14 lit “a” din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ; art. 5 alin. (1), art. 10 lit. d), art. 25 lit. b) din Legea protecţei civile nr. 481/2004, republicată, a protecţiei civile cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobata prin Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.132/2007, ale art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit. h), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. – Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara pe anul 2023 conform ANEXEI ce face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ,primarului comunei Sarmizegetusa si se afiseaza pe site-ul institutiei.

Sarmizegetusa , 06.02.2023

Initiator, Primar Avizat
Hibais Leontin Dorin Bugariu Simona Nicoleta

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA SARMIZEGETUSA
SVSU
NR.32/06.02.2023

RAPORT

la proiectul de hotărâre nr.16/2022 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara pentru anul 2023

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Sarmizegetua, domnul Hibais Leontin Dorin, am constatat că acesta a fost elaborat pentru punerea în aplicare a următoarelor acte normative:
1. art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 8, combinat cu art. 63 alin. (5) lit. b) şi art. 64 alin. (1), penultima teză din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
2. art. 4 şi art.13 lit. “a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
3. art. 5 lit. alin(1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare;
4. art. 6 alin.(1) din Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor s-a întocmit în vederea stabilirii soluţiilor concrete şi a posibilităţilor de scoatere a populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici, bunuri materiale, animale etc. din comuna Sarmizegetusa şi a evacuării acestora din zonele afectate de riscuri, în mod organizat, precum şi dispunerea lor în zone sau locuri care să le asigure condiţii favorabile de protecţie şi supravieţuire.
În raport cu cele precizate proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de fapt și de drept în vederea supunerii spere aprobare coniliului local al comunei Sarmizegetusa si propun domnilor consilieri aprobarea lui in forma prezentata de initiator.

Sef SVSU
Cordos Claudiu Daniel

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
P R I M A R
NR. 31/06.02.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre nr.16/2022 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara pentru anul 2023

Stimaţi consilieri,

Având în vedere Ordinul M.A.I. nr. 132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, publicat în M.O. partea I nr. 79/01.02.2007, este necesar ca fiecare comună să întocmească şi să aprobe un plan propriu de analiză şi acoperire a riscurilor.
Acest plan se aprobă de către Consiliul local prin hotărâre.
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul teritoriului administrativ al comunei Sarmizegetusa, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.
Scopul Planului de analiză şi acoperire a riscurilor este:
– asigură cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă ;
– creează un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă ;
– asigură un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat .
Obiectivele Planului de analiză şi acoperire sunt următoarele:
a)- asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale ;
b)- amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin, privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă ;
c)- stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative ;
d)- alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă .
În realizarea obiectivelor cuprinse în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor comunei Sarmizegetusa, sunt implicate următoarele structuri: Consiliul Local Sarmizegetusa,Primăria comunei Sarmizegetusa,Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Sarmizegetusa,Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă Sarmizegetusa,Poliţia comunei Sarmizegetusa,Şcoala Gimnazială Sarmizegetusa
Proiectul de hotărâre reglementează o problemă legală şi oportună.
Faţă de cele arătate mai sus, propun Consiliului local al comunei Sarmizegetusa, să adopte o hotărâre în acest sens.

PRIMAR,
Hibais Leontin Dorin

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte PHCL.