PH nr.13/2023 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare ȋn cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR

Proiect de hotărâre nr. 13/2023
privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare ȋn cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara

Examinând referatul de aprobare nr. 25 din 06.02.2023, prin care se propune aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare ȋn cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara, în scopul respectării prevederilor legale, a asigurării echilibrului contractual şi a prestării serviciului la parametrii cantitativi şi calitativi prevăzuţi de norme şi documentele specifice si raportul compartimentului de resort nr.30/06.02.2023
Având în vedere :
a)adresa nr. 401/2023 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, înregistrată la Primăria Sarmizegetusa cu nr.222 din 06.02.2023 și anexele la aceasta;
b)documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”;
c)statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judetul Hunedoara”;
d)hotărârea consiliului local Sarmizegetusa privind asocierea Comunei Sarmizegetusa cu Județul Hunedoara și cu unele unități administrativ-teritoriale din Județul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara;
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit.e), art. 6 lit. d), art. 7, art. 10 alin. (1), alin. (4)-(5) coroborat cu art. 8 alin. (3) lit. d), art. 22 alin. (1) teza I, alin. (3), art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 1 alin. (2), art. 3, art. 9 alin. (1) lit. b), art. 12 alin. (2), art. 14 alin. (1) – (3), art. 14¹ – 14², art. 26 alin. (2) – (5¹), art. 28¹ – 28⁷ din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitarede Utilităţi Publice nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice nr. 640/2022 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, cu modificarile şi completarile ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 89 alin. (3) și alin. (8), art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019, privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă studiul de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare ȋn cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara, conform anexei în format electronic la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta.

Art. 2 Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,
.
Art. 3 Prezenta se afişează pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara.

Sarmizegetusa, 06.02.2023

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR, SECRETAR GENERAL
Hibais Leontin Dorin Bugariu Simona Nicoleta

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
Nr.25 din 06.02.2023

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare ȋn cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara

Prin adresa nr. 401/2023, înregistrată la Primăria Sarmizegetusa 222 din 06.02.2023 și anexele la aceasta, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al deşeurilor” Hunedoara, in baza art. 89 alin. (4) din codul administrativ înaintează, o documentatie cu solicitarea de aprobare a Planului Tarifar – Analiza pragului de suportabilitate al tarifelor (actualizare nov. 2022), a Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul SMID Județul Hunedoara și a anexelor, a Strategiei de contractare, Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similar din Județului Hunedoara și Documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara”, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare.
Referitor la studiul de oportunitate, există în cadrul documentatiei asociatiei o nota de fundamentare în care se arata ca studiul de oportunitate descrie detaliat activitățile de colectare și transport, transfer, sortare, tartare și depozitare a deșeurilor menajere, obiectivele şi ţintele privind gestionarea deșeurilor stabilite pentru Judeţul Hunedoara, categoriile de deșeuri ce fac obiectul contractului de delegare care urmează să se colecteze separat și modalitatea de colectare a acestora, aspecte referitoare la monitorizarea impactului asupra mediului pe care îl au activităţile desfăşurate, opțiunile contractuale și instituționale, calculul redevenței, o descriere a indicatorilor de performanță ce trebuie monitorizați precum și stabilirea valorii și duratei contractului, toate având la bază o notă de fundamentare. Anexele la Studiu, în număr de 3, descriu opțiunile costurilor de operare și întreținere și calculul redevenței la nivelul SMID Județul Hunedoara.
In conformitate cu art. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.
În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al colectivităţilor locale este prioritar si vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul colectivităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale.
erviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor. Serviciul public de salubrizare a localităţilor, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
Situatiile in care autorităţile locale aprobă expres anumite acte legate de organizarea si functionarea serviciului sunt imperativ prevăzute de lege.
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d¹), d²), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei.
Așadar, prin raportare la prevederea legală de mai sus și din interpretarea per a contrario a acesteia rezultă că în ceea ce privește atribuțiile autorităților administrației publice locale de la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 50/2006 nu pot fi mandatate asociațiile de dezvoltare intercomunitară pentru a le exercita în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale.
Printre aceste atribuții, ce nu pot fi mandatate se regăște si cea de la art. 8 alin. (3) lit d), unde se prevede că în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării acestora.
Din interpretarea normelor in materie de servicii comunitare de utilități publice rezultă că alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se face pe baza unui studiu de oportunitate, astfel că studiul din speța de față se aprobă în condițiile acestor norme.
Normele juridice trecute mai sus în revistă se coroborează cu prevederile art. 22 din Legea nr. 51/2006 unde se prevede că autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea lor, precum și că modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.
Totodată aplicabilitate în speță are și art. 29 alin. (2) din legea serviciilor comunitare de utilități publice unde se statuează că delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.
În același timp normele menșionate se coroborează și cu prevederile art. 12 alin. (2) și art. 14 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, unde se prevede că alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată. Organizarea gestiunii, funcţionării şi exploatării serviciului de salubrizare, corespunzător modalităţii de gestiune adoptate, se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, republicată, şi ale prezentei legi.
Asadar, alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare, pe baza unui studiu de oportunitate este atributul exclusiv al autorităților locale asociate și totodată este de observat că această atributie, potrivit art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice unităţile, nu se regăsește între situațiile în care exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor autorităților este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei. Aceste situatii sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d¹), d²), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, nu și cea de la art. 8 alin. (3) lit. d)
Astfel, prin proiectul de hotarare ce are la baza prezentul referat se propune aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare ȋn cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara, în scopul respectării prevederilor legale, a asigurării echilibrului contractual şi a prestării serviciului la parametrii cantitativi şi calitativi prevăzuţi de norme şi documentele specifice.
Arătăm că la baza proiectului de hotărâre, ce vizeză aprobarea studiului de oportunitate mai stau și alte prevederi legale, precum art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, în aplicarea și pentru respectarea căruia asociația a elaborat prin consultant un studiu de fundamentare privitor la determinarea duratei contractului de colectare, transfer și transport al deșeurilor municipale din Zonele 1,2,3 – Hunedoara, dar si art. 14¹-14², art. 26 alin. (2) – (5¹), art. 28¹ – 28⁷ din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Fata de cele mentionate am rugamintea sa aprobati proiectul de hotarare in forma prezentata.

PRIMAR,
Hibais Leontin Dorin

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
SECRETAR GENERAL
Nr.26 din 06.02.2023

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare ȋn cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara

Avand in vedere PH nr.13/2023 initiat de primarul comunei Sarmizegetusa si adresa nr. 401/2023, înregistrată la Primăria Sarmizegetusa 222 din 06.02.2023 și anexele la aceasta, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al deşeurilor” Hunedoara, in baza art. 89 alin. (4) din codul administrativ înaintează, o documentatie cu solicitarea de aprobare a Planului Tarifar – Analiza pragului de suportabilitate al tarifelor (actualizare nov. 2022), a Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul SMID Județul Hunedoara și a anexelor, a Strategiei de contractare, Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similar din Județului Hunedoara și Documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara”, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare.
In conformitate cu art. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d¹), d²), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei.
Așadar, prin raportare la prevederea legală de mai sus și din interpretarea per a contrario a acesteia rezultă că în ceea ce privește atribuțiile autorităților administrației publice locale de la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 50/2006 nu pot fi mandatate asociațiile de dezvoltare intercomunitară pentru a le exercita în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale.
Printre aceste atribuții, ce nu pot fi mandatate se regăște si cea de la art. 8 alin. (3) lit d), unde se prevede că în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării acestora.
Din interpretarea normelor in materie de servicii comunitare de utilități publice rezultă că alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se face pe baza unui studiu de oportunitate, astfel că studiul din speța de față se aprobă în condițiile acestor norme.
Cadrul legal prezentat anterior se coroborează cu prevederile art. 22 din Legea nr. 51/2006 unde se prevede că autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea lor, precum și că modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.
Asadar, alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare, pe baza unui studiu de oportunitate este atributul exclusiv al autorităților locale asociate și totodată este de observat că această atributie, potrivit art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice unităţile, nu se regăsește între situațiile în care exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor autorităților este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei. Aceste situatii sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d¹), d²), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, nu și cea de la art. 8 alin. (3) lit. d)
Astfel, prin proiectul de hotarare ce are la baza prezentul referat se propune aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare ȋn cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara, în scopul respectării prevederilor legale, a asigurării echilibrului contractual şi a prestării serviciului la parametrii cantitativi şi calitativi prevăzuţi de norme şi documentele specifice.
Arătăm că la baza proiectului de hotărâre, ce vizeză aprobarea studiului de oportunitate mai stau și alte prevederi legale, precum art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, în aplicarea și pentru respectarea căruia asociația a elaborat prin consultant un studiu de fundamentare privitor la determinarea duratei contractului de colectare, transfer și transport al deșeurilor municipale din Zonele 1,2,3 – Hunedoara, dar si art. 14¹-14², art. 26 alin. (2) – (5¹), art. 28¹ – 28⁷ din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectul de hotarare mentionat indeplineste conditiile de fond si de forma pentru a fi propus spre dezbatere si aprobare consiliului local al comunei Sarmizegetusa.

Secretar General,
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, Proiecte PHCL.