PH nr.26/2024 privind stabilirea situaţiilor deosebite si a situatiilor de necessitate pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, din bugetul local al Comunei Sarmizegetusa

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 26 din 10.05.2024

 

 privind stabilirea situaţiilor deosebite si a situatiilor de necessitate  pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, din bugetul local al Comunei Sarmizegetusa

 

 

            Primarul Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara,

 

    Examinând proiectul de hotărâre nr. 26/2024 iniţiat de primarul comunei Sarmizegetusa şi referatul de aprobare al acestuia nr.51/10.05.2024  prin care se propune aprobarea, situaţiilor deosebite si a situatiilor de necesitate  pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, din bugetul local al Comunei Sarmizegetusa, în scopul respectării prevederilor legale în materia asistenței sociale precum și a prevenirii situațiilor de excluziune socială a persoanelor aflate în dificultate.

 Având în vedere:

 a)raportul întocmit de compartimentul  asistență socială, înregistrat sub nr. 52/10.05.2024;

b)avizul comisiei consiliului local nr…../2024

În temeiul prevederilor art. 4, art. 5 lit. e), punctul II, art. 85 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 59, art. 60-61 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1154/2022, art. 11 lit. c), art. 15 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) și art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin.(4) si alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, cu modificarile şi completarile ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), lit. c), lit. h), alin. (14), ale art.139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art. 1 Se aprobă situaţiile deosebite si situatiile de necesitate  pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, din bugetul local al comunei Sarmizegetusa, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate care au domiciliul sau resedinta pe raza  Comunei Sarmizegetusa conform anexei la prezenta hotărâre ce face parte integrantă din aceasta.

Art. 2 Limita maxima a cuantumului ajutorului de urgenta /ajutorului comunitar este de 10.000 lei.

Art. 3 Ajutoarele de urgență și cele comunitare, se acordă, la cerere, în condițiile legii, prin dispozitia Primarului Comunei Sarmizegetusa, pe bază de documente doveditoare.

Art.4 Propunerea de acordare a ajutorului de urgenta si a ajutorului comunitar in bani si/sau in natura si a cuantumului acestuia se face de catre personalul din cadrul Compartimentului asistenta sociala din cadrul Primariei Sarmizegetusa in functie de nevoile socio-economice si/sau medicale reale  ale persoanei/familiei care a solicitat ajutorul financiar.

Art. 5 Se abrogă hotărârea nr. 46/2016 privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire, în condițiile legii, de Compartimentul asistență socială, care are obligativitatea pretinderii justificării de către solicitant a sumelor/bunurilor acordate, prin documentele doveditoare prevăzute de lege.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 8  Prezenta hotarare va fi publicată în Monitorul oficial local, pe pagina de internet a primăriei Sarmizegetusa şi comunicată, in condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa si Compartimentului  asistență sociala.

 

 

 

                            INITIATOR                                          AVIZAT

                                PRIMAR                                 SECRETAR GENERAL

                       Hibais Leontin Dorin                        Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ANEXA la PH nr. 26 /2024

 

Situaţiile deosebite si situatiile de necesitate  pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, din bugetul local al Comunei Sarmizegetusa

 

 

ART.I

( 1) .Calamitati naturale ( cutremure, inundatii, furtuni, vant puternic, alunecari de teren, etc) , precum si accidente care duc la distrugerea de bunuri ( case, masini, anexe gospodaresti, etc)

 

(2).Accidente

 

(3). Epidemii

 

(4).Epizootii

 

5.Decesul ambilor parinti cand copii sunt preluati de familii cu venituri mici

 

6 .  Decesul persoanelor cu venituri mici, pentru familiile și persoanele care nu beneficiază de sprijin financiar, din partea statului și/sau autorităților locale

 

 1. Decesul persoanei singure sau provenită dintr-o familie expusă riscului sărăciei și marginalizării sociale, în următoarele situații:

          a)Ajutor pentru acoperirea unei parti din cheltuielile cu inmormantarea in cazul decesului persoanei cu handicap grav sau accentuat care a avut domiciliul in UAT Sarmizegetusa ;

          b)In cazul decesului persoanelor (copii minori, adulti, varstnici) fara venituri sau cu venituri reduse;

        c)In cazul decesului persoanelor fara apartinatori legali sau in cazul in care persoana obligata se gaseste intr-un loc necunoscut ori nu-si indeplineste obligatia din motive obiective, stabilite prin fisa de verificare in teren, conform legii;

        d)In cazul decesului persoanelor neidentificate si a deceselor cauzate de moarte violenta/suspecta fara apartinatori legali sau in cazul in care persoana obligata se gaseste intr un loc necunoscut ori nu si indeplineste obligatia din motive obiective, stabilite prin fisa de verificare in teren .

       e)In cazul decesului unei persoane in strainatate pentru repatriere

 1. f) Decesul persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune ( VMI)
 2. g) decesul persoanelor fara adapost

 

 

 

 1. Ajutorul persoanelor (adulti si copii) cu probleme medicale, care suferă de boli grave, dovedite cu acte medicale de specialitate, care necesită investigații medicale la clinici de specialitate, intervenții chirurgicale, efectuare de analize medicale, asigurarea medicamentelor, procurarea unor dispozitive medicale, la prescripția medicului din care rezultă starea de urgență și al căror cost nu este suportat din bugetul asigurarilor sociale de sănătate; pentru spitalizari, produse alimentare si nealimentare, etc

 

 1. Ajutorul cetatenilor comunei , locatari sau proprietar ai unur immobile afectate in timp de actiunea factorilor climaterici, devenite improprii pentru locuire;

 

10.Ajutor in bani sau in natura pentru prevenirea abandonului scolar, pentru sustinerea/ premierea elevilor care participa la olimpiade scolare, inclusive pentru sustinerea studiilor superioare in invatamantul de stat;

 

 1. Ajutorul tinerilor proveniti din sistemul de ocrotire al copilului, precum si pentru familia/ persoana singura lipsita de adapost;

 

12.Cu ocazia unor evenimente speciale (  Paste, Craciun, etc), acordarea de ajutoare in bani si/sau natura persoanelor fara venituri sau cu venituri mici.

 

13 Pentru persoana care a implinit varsta  de 100 de ani si peste , premierea acesteia cu suma de 500 de lei/aniversare.

 

 1. <Premiul de fidelitate> pentru cuplurile care implinesc 50 de ani de la casatorie – 500 de lei.

 

15.In situatia avertizarilor meteorologice de cod portocaliu si rosu de canicula/ger se poate acorda persoanelor defavorizate( oameni ai strazilor, copii, persoane varstnice, etc) apa , ceai , etc

 

16.Ajutor pentru procurarea lemnelor de foc pentru persoanele cu venit redus sau fara venit si care nu beneficiaza de alt sprijin din partea statului sau al primariei.

 

 1. Acordarea unui ajutor financiar, ca sprijin de reintegrare socială, persoanelor care au fost condamnate penal, în termen de cel mult şase luni de la data eliberării din penitenciar;

 

 1. In cazul ivirii unor situatii deosebite in legatura cu locuinta unor familii/ persoane singure care sunt expuse riscului de saracie si excluziune sociala, precum starea avansată de degradare a imobilelor de tip locuință, care au fost afectate in timp de actiunea factorilor climaterici, devenită periculoasă pentru locuire și care necesită lucrări de reparații, luate ca imobile locuite de familii sau persoane singure, cu forme legale /ilegale, ce din cauza veniturilor reduse ale familiei sau persoanei singure nu au putut efectua lucrari de reparatii si de intretinere a locuintei.

 

 1. Pentru bransament la reteaua de apa-canal, energie electrică, gaz metan, pentru imobilele aparținând persoanelor singure sau familiilor care nu dispun de resurse necesare bransarii locuintelor la alimentarea cu apa curenta sau canalizare, energie electrică, gaz metan și care totodată nu sunt bransate.

 

20.Se poate acorda ajutor de urgenta persoanelor singure sau familiilor cu risc de excluziune socială, persoanelor care au in familie persoane cu handicap, familii monoparentale, pentru achitarea unor datorii la utilitatile de stricta necesitate: apa energie electrica, gaze naturale, impozite, gunoi menajer, chirie, etc

 

(21). Se poate acorda ajutor de urgență, o singură dată, persoanelor singure sau familiilor cu risc de excluziune socială, persoanelor care au in familie persoane cu handicap, familii monoparentale, pentru instalarea unui sistem de încălzire a locuinței, in conditiile legii si a prezentului act administrativ.

 

(22). Se poate acorda ajutor de urgență, în bani sau în natură, sub formă de lemn de foc, in conditiile legii si a prezentului act administrativ, ca ajutor pentru încălzire, familiilor şi persoanelor singure ale căror locuinţe nu se încadrează în definiţia prevăzută in prevederile legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, in situatia in care familiile/ persoane singure sunt in risc de saracie si excluziune sociala.

 

(23.)  Persoanelor care au fost condamnate penal, in termen de cel mult șase luni de la data eliberarii din penitenciar, ca sprijin de reintegrare sociala li se poate acorda un ajutor de urgenta in cuantum de pana la 1000 lei, o singură dată.

 

(24).  Se poate acorda ajutor de urgență/sprijin financiar pentru victimele violentei in familie, ce va fi acordat, dupa stabilirea factorilor de risc si a masurilor aferente, constatate de Compartimentul de asistenta sociala pe baza anchetei sociale și care se poate acorda persoanelor fara venituri si care nu au asigurari de sanatate, pentru eliberarea certificatului medico –legal sau pentru analize medicale si alte situatii identificate de compartimentul de asistenta sociala

 

(25) . Se poate acorda ajutor de urgență/sprijin financiar și în cazul altor situatii deosebite, temeinic justificate dovedite prin acte justificative, care pot duce la saracie si la risc de excluziune sociala.

 

(26). Persoanele vârstnice, persoanele singure/familiile ai căror membri sunt încadraţi în gradul I/II de handicap sau cu boli severe, persoanele singure/familiile cu unul sau mai mulţi copii în întreţinere care se află într-o situaţie de dificultate temporară precum și persoanele/familiile beneficiare ale Legii nr. 196/2015 privind venitul minim de incluziune, pot beneficia de ajutoare comunitare, în condițiile legii și ale acestui act administrativ.

 

(27). Decontarea transportului pentru persoanele incluse in planul individual de mediere la AJOFM

 

    ART.II Persoanele singure  si familiile beneficiare de VMI beneficiaza in conditiile legii de masuri complementare prevazute de legislatia in vigoare si prezenta hotarare

 

    ART.III

 • Plata ajutoarelor de urgenta/ajutoarelor comunitare se face la caseia primariei Sarmizegetusa sau in contul indicat de solicitant.
 • Daca solicitantul se afla in imposibilitatea de a se deplasala caseria institutiei, ajutorul financiar se poate ridica de reprezentantul legal/conventional al acestuia sau de catre membrii familiei sau alta persoana legal imputernicita de acesta.
 • In cazul in care titularul decedeaza inainte de a ridica sprijinul financiar, acesta nu mai poate fi ridicat de catre mostenitori.

                 INITIATOR                                                            AVIZAT

PRIMAR                                                SECRETAR GENERAL

HIBAIS LEONTIN DORIN                                    BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA

PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA

SECRETAR GENERAL

 1. 52/10.05.2024

 

 

RAPORT

privind stabilirea situaţiilor deosebite si a situatiilor de necessitate  pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, din bugetul local al Comunei Sarmizegetusa

 

 

         În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea venitului minim de incluziune nr. 196/2026 pentru situaţii de dificultate şi pentru prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie şi excluziune socială ale unuia sau mai multor membri din familie a căror nevoie identificată constituie o situaţie particulară şi necesită intervenţie individualizată, se pot acorda ajutoare de urgenţă şi/sau ajutoare comunitare, precum şi măsuri de facilitare a accesului pe piaţa muncii, a accesului la servicii de sănătate şi educaţie, la servicii sociale şi locuire, susţinute din bugetul de stat, din bugetele locale sau fonduri externe.

           Totodată potrivit prevederilor art. 27⁹ alin. (5) din Legea nr. 196/2016 autorităţile administraţiei publice locale pot stabili, prin hotărâri ale consiliilor locale, măsuri suplimentare adecvate specificului local, precum şi ajutoare comunitare, în bani sau în natură, pentru facilitarea accesului la asistenţă medicală a persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, iar in conformitate cu art 85 din acelasi act normativ autorităţile administraţiei publice locale pot acorda, din bugetele proprii, prin hotărâre a consiliilor locale, următoarele ajutoare: a)ajutoare de urgenţă pentru beneficiarii şi situaţiile prevăzute la art. 84; b)ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, destinate persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, pe baza nevoilor identificate prin anchetă socială.

        Tipurile de ajutoare prevazute la art. 84 mentionat mai sus sunt ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi pentru alte situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială.

       În aceste condiții art. 59-61 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1154/2022, prevad ca în aplicarea art. 85 din lege, primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.   

      Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază cererea şi declaraţia pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure şi, după caz, documente doveditoare de tipul celor prevăzute la art. 55 alin. (2).

       Pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă personalul serviciului public de asistenţă socială efectuează verificarea de teren prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile ori persoanele singure.

        Plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 59 se aprobă prin dispoziţie a primarului la propunerea Compartimentului de asistenta sociala. Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 59 se pot acorda în bani şi/sau în natură. Familiile şi persoanele singure pot beneficia atât de ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 84 din lege, cât şi de cele prevăzute la art. 85 din lege.

       Prin actul administrative ce are la baza acest referat se propune aprobarea situaţiilor deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, în scopul respectării prevederilor legale în materia asistenței sociale precum și a prevenirii situațiilor de excluziune socială a persoanelor aflate în dificultate. Fata de cele mentionate avem rugamintea sa dezbateti si sa aprobati proiectul de hotarare in forma prezentata.

 

 

 

SECRETAR GENERAL

Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA

PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 1. 52/10.05.2024

 

 

 

RAPORT

privind stabilirea situaţiilor deosebite si a situatiilor de necessitate  pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, din bugetul local al Comunei Sarmizegetusa

 

 

 

          Subsemnatul Hibais Leontin Dorin, primar, în calitate de inițiator, propun aprobarea și adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea situaţiilor deosebite si a situatiilor de necessitate  pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, din bugetul local al Comunei Sarmizegetusa.

Începând cu data de 01.01.2024 Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare se abrogă, urmând să se pună în aplicare prevederile Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr.1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare.

Printre beneficiile de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială care se acordă pe perioade determinate de timp sau pentru situații punctuale se află și ajutoarele de urgență susținute din bugetul de stat și/sau din bugetele locale, acordate pentru situații datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, etc.

Ajutoarele de urgență reprezintă o formă de suplimentare sau de complinire a veniturilor individuale/familiale obținute din muncă, în vederea asigurării unui nivel minim de trai minimal, precum și o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt expres prevăzute în legislația în vigoare.

 Primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgență, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de dificultate şi pentru prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie şi excluziune socială ale unuia sau mai multor membri din familie a căror nevoie identificată constituie o situaţie particulară şi necesită intervenţie individualizată, inclusiv în caz de deces în șară sau străinătate, stabilite prin hotărâre de consiliu local.

Ajutoarele de urgență /comunitare reprezinta o forma de suplimentare sau de substituire a veniturilor famiiei/persoanei singure, in vederea asigurarii unui nivel de trai minimal, sustinerea financiara avand ca efect diminuarea pierderilor economice asociate unor evenimente deosebite si reducerea efectelor psiho-sociale si a vulnerabilitatii populatiei afectate.

 La baza atribuirii ajutoarelor de urgență, potrivit legii si prezentei hotarari vor sta cererea și declarația pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, documentele justificative, precum și ancheta socială prin care se certifică existența situațiilor de necesitate ori după caz, a situațiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.

Ținând cont de cele prezentate și de competența decizională a Consiliului Local Sarmizegetusa, supun atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

 

                                                     PRIMAR

                                         Hibais Leontin Dorin

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE.