SEDINTA EXTRAORDINARA 17.02.2023 ORA 18:00 – ANEXA LA DP 28/2023

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
Anexă la dispoziţia nr. 28/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei de indata a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
convocat in sedinta extraordinara pentru data de 17 FEBRUARIE 2022 ora 1800

1. Proiect de hotarare nr. 13/2023 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare ȋn cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2. Proiect de hotarare nr. 14/2023 privind avizarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, precum și aprobarea acordării unor mandate speciale

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3. Proiect de hotarare nr. 15/2023 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a aproba și implementa, în condițiile legii, actualizarea planului tarifar maximal al populației privind plata serviciului de salubrizare în Județul Hunedoara
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

4. Proiect de hotarare nr. 17/2023 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa, care poate fi recoltata pe picior si stabilirea destinatiei masei lemnoase, ce se va recolta din padurea proprietatea comunei Sarmizegetusa, in anul 2023

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-4.
b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-4.
c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1-4 .
Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

Sarmizegetusa, 16.02.2023

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA
Hibais Leontin Dorin SECRETAR GENERAL
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte de Dispozitii de Primar.