decorativ

CONSILIUL LOCAL

Adresa noastră:

decorativ

Categorii de informații:

Regulamentul de Organizare și Funcționare

ROF Consiliul Local

Anunțuri de convocare la ședința Consiliului Local

 

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

Anexă la dispoziţia nr. 92 /2021              

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei extraordinare convocate de indata a  Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de 03 DECEMBRIE  2021 ora  1600

 

1.Proiect de hotărâre nr.78/2021 Aprobare indicatori tehnico – economici si deviz general pentru investitia  ,, Construire capela mortuara in satul Sarmizegetusa, judetul Hunedoara”

 

                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

  1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 1

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 1

 

  1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 1

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

Sarmizegetusa, 02.12.2021

         

PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

Hibais Leontin Dorin                                                SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

 

Proiecte și Hotărâri ale Consiliului Local

HCL 23/2024 privind aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022

                                                                        ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA nr.23 din 26.04.2024   privind aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN […]

Continuă să citești

HCL 22/2024 privind aprobarea Anexei nr.3 la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de salubrizare in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara si a Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deseurile menajere si similare din judetul Hunedoara

                                                                          ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA  nr.22 din 26.04.2024   privind aprobarea Anexei nr.3 la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de salubrizare in […]

Continuă să citești

HCL 21/2024 privind aprobarea Documentelor suport și Documentației de atribuire în vederea organizării procedurii de “licitaie deschisa” pentru atribuirea contractului de achiziție publică “Delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara”, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare

                                                                              ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA nr.21 din 26.04.2024   privind aprobarea Documentelor suport și Documentației de atribuire în vederea organizării procedurii de “licitaie deschisa” pentru […]

Continuă să citești

HCL 20/2024 STADIU DATE REGISTRU AGRICOL TRIM I ANUL 2024

                                                                            ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA nr.20 din 26.04.2024   Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I al anului […]

Continuă să citești

HCL 19/2024 EXECUTIE BUGETARA TRIM. I ANUL 2024

                                                                              ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA nr.19 din 26.04.2024                  Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I  al anului 2024            Consiliul Local al […]

Continuă să citești

HCL 18/2024 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU 3 LUNI

                                                       ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 18 din 26.04.2024   Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara , pe […]

Continuă să citești

HCL 14/2024 pentru modificarea hotărârii nr. 20/2023 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a caietului de sarcini, a cuantumului cotizaţiei comunei Sarmizegetusa și a tarifului de capturare practicat de asociație

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr.14 din 07.03.2024 pentru modificarea hotărârii nr. 20/2023 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean […]

Continuă să citești

HCL 13/2024 de modificare a anexei la HCL nr.61/13.10.2022 privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr.13 din 07.03.2024 de modificare a anexei la HCL nr.61/13.10.2022 privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA […]

Continuă să citești

HCL 12/2024 privind modificarea HCL nr.60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ – pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr.12 din 07.03.2024 privind modificarea HCL nr.60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ – pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA […]

Continuă să citești

Minuta și Proces-verbale de ședință

Membrii Consiliului Local

Declarațiile de avere și de interese