decorativ

MONITORUL OFICIAL LOCAL

STATUT

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

REGULAMENTE

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local

Regulament de ordine interioara pentru aparatul de specialitate al primarului 

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Codul etic al funcționarilor din subordinea primarului și al funcționarilor din instituțiile locale subordonate

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

♦ Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local

PH 63/2023 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, jud.Hunedoara ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63 /19.10.2023 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, jud.Hunedoara Primarul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara; Avand in vedere referatul de aprobare nr. 125 din 19.10.2023 prin care se propune aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, jud.Hunedoara si raportul de specialitate punctul de vedere al compartimentului urbanism nr.126/19.10.2023 . Având în vedere: a)Avizul Arhitectului – sef nr. 20738/19.10.2023 din cadrul Consiliul Judetean Hunedoara; b)Aviz nr.10671679/29.07.2023 emis de e-distributie Banat; c) Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Hunedoara nr.781/11.05.2023 d)Raportul informării si consultării publicului, înregistrat sub nr. 2161 din 19.10.2023 din care rezultă respectarea legislaţiei în materia informării şi consultării publicului cu privire la elaborarea planului urbanistic zonal; În conformitate cu prevedrile art. 25 alin.1, art. 56 alin. (6), Anexa nr.1 Cap.B, pct.14 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.5 alin.1, art. 12 art. 34-40 din anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2701/2010 privind aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism si , art. 7 alin.(4) si alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, cu modificarile şi completarile ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; In conformitate cu art.129 alin.2 lit.c, alin.6 lit.c, art. 139 alin.1 si alin.3 lit.e, art.140 alin.1,art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2 si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; PROPUN: Art. 1 Se aprobă şi se însuseşte raportul informării şi consultării publicului înregistrat sub nr. 2161 din 19.10.2023, însotit de punctul de vedere al Compartimentului Urbanism si Achizitii publice, înregistrat sub nr. 126 din 19.10.2023, conform anexelor nr. 1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2 Se aprobă documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, jud.Hunedoara – Proiect nr. 22/2023 Proiectant- Atelier Disimetria SRL, conform anexei nr. 3 care face parte din la prezenta hotărâre. Art. 3 Durata de valabilitate al acestui PUZ este de 10 ani de la data aprobarii prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului Urbanism,achizitii publice si SVSU si se afiseaza conform legii. INIŢIATOR, Primar, Hibais Leontin Dorin Avizat, Secretar general UAT Bugariu Simona NicoletaROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63 /19.10.2023 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, jud.Hunedoara

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63 /19.10.2023 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, […]

Continuă să citești

♦ Hotărâri ale Consiliului Local

HCL 12/2024 privind modificarea HCL nr.60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ – pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr.12 din 07.03.2024 privind modificarea HCL nr.60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ – pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA […]

Continuă să citești

HCL 11/2024 Privind aprobarea actului aditional nr. 14/2024 de modificare si completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor în aria de operare a S.C. Apa Prod S.A. Deva nr. 5400/223/2009

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr.11 din 28.02.2024 Privind aprobarea actului aditional nr. 14/2024 de modificare si completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de […]

Continuă să citești

HCL 6/2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, sa voteze “PENTRU”/”IMPOTRIVA” aprobarii Planului de Afaceri al SC APA PROD SA Deva si a lucrărilor de întreținere, înlocuire și dezvoltare din Fondul IID a bunurilor publice de retur preluate în exploatare, întretinere și administrare către SC APA PROD SA Deva, de la UAT-urile ADI, aferente anului 2024

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 6 din 31.01.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest […]

Continuă să citești

♦ Registrul pentru evidența Proiectelor de Hotărâre ale Consiliului Local

♦ Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

Acte administrative emise de primărie

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Proiecte de Dispoziții de primar (cu caracter normativ)

ANEXA LA DP 48/2024 SEDINTA ORDINARA 19.06.2024 ORA 16:00

  ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR                                                                                                             Anexă la dispoziţia nr.48/2024                  PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din ziua […]

Continuă să citești

Dispoziții de primar emise

Dispozitia nr.40/2024 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Sarmizegetusa ce vor fi utilizate in campania electorala la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 09 iunie 2024

                                                             ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA PRIMĂRIA COMUNEI SARMIZEGETUSA PRIMAR Sat. Sarmizegetusa, Strada Principala,nr. 4, judeţul Hunedoara telefon/fax:0254/776510;776552 e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com     D I S P O Z I Ț I A     […]

Continuă să citești

DP 39/2024 privind suspendarea la cerere a raportului de serviciu al doamnei SOCACIU AURORA – GINA , inspector superior in cadrul compartimentului contabilitate si resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa

ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA PRIMĂRIA COMUNEI SARMIZEGETUSA PRIMAR Sat. Sarmizegetusa, Strada Principala,nr. 4, judeţul Hunedoara telefon/fax:0254/776510;776552 e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com   D I S P O Z I Ț I A     Nr. 39 […]

Continuă să citești

DP 40/2024 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Sarmizegetusa ce vor fi utilizate in campania electorala la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 09 iunie 2024

                                                             ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA PRIMĂRIA COMUNEI SARMIZEGETUSA PRIMAR Sat. Sarmizegetusa, Strada Principala,nr. 4, judeţul Hunedoara telefon/fax:0254/776510;776552 e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com     D I S P O Z I Ț I A     […]

Continuă să citești

DP 41/2024 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Sarmizegetusa ce vor fi utilizate in campania electorala la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024

                                                             ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA PRIMĂRIA COMUNEI SARMIZEGETUSA PRIMAR Sat. Sarmizegetusa, Strada Principala,nr. 4, judeţul Hunedoara telefon/fax:0254/776510;776552 e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com     D I S P O Z I Ț I A     […]

Continuă să citești

Registrul pentru evidenţa Proiectelor de Dispoziţii de Primar

Registrul pentru evidenţa Dispoziţiilor de Primar

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

♦ Bugetul local din toate sursele, informații în legătură cu execuția bugetului local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

ALTE DOCUMENTE

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru consemnare opiniilor

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Minuta și procesele verbale de ședințe ale CL

PV SEDINTA EXTRAORDINARA 16.12.2022

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMĂRIA 84 din 16.12.2022   PROCES VERBAL privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din data de   16.12.2022   Procesul verbal contine […]

Continuă să citești

PV SEDINTA EXTRAORDINARA 07.12.2022

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMĂRIA 80 din 07.12.2022   PROCES VERBAL privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din data de   07.12.2022   Procesul verbal contine […]

Continuă să citești

PV SEDINTA EXTRAORDINARA 23.11.2022

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMĂRIA 72 din 23.11.2022   PROCES VERBAL privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din data de   23.11.2022   Procesul verbal contine […]

Continuă să citești

Declarații de avere și de interese

Declarații de avere și interese ale membrilor Consiliului Local
 1. BRĂILĂ Adrian Mircea 
  declarația de avere / declarația de interese
 2. CIOROGARIU Florin 
  declarația de avere / declarația de interese
 3. DRAMNESCU Dorin Marian
  declarația de avere / declarația de interese
 4. HIBAIS Iulian Gabriel 
  declarația de avere / declarația de interese
 5. HIBAIS Ileana Mirabela
  declarația de avere / declarația de interese
 6. OBREJAN Marius Ciprian
  declarația de avere / declarația de interese
 7. OBREJAN Pamela Corina 
  declarația de avere / declarația de interese
 8. POPESCU Petrișor Eugen
  declarația de avere / declarația de interese
 9. BRĂILĂ M Adrian Mircea 
  declarația de avere / declarația de interese

>>> actualizează lista

Declarații de avere și interese ale demnitarilor locali
Declarații de avere și interese ale funcționarilor publici
 1. BUGARIU Simona Nicoleta – Secretar General UAT
  declarația de avere / declarația de interese
 2. BORA Valentin Eduard – inspector
  declarația de avere / declarația de interese
 3. BRĂILĂ Alina Andreea – referent agricol
  declarația de avere / declarația de interese
 4. IANC Sergiu Ovidiu – inspector
  declarația de avere / declarația de interese
 5. IONUȚIU Adreia Tatiana – inspector
  declarația de avere / declarația de interese
 6. SOCACIU Aurora Gina – inspector superior
  declarația de avere / declarația de interese

>>> actualizează lista

Venituri salariale ale personalului din subordinea primarului si din instituțiile din subordinea Consiliului Local

Declarații de căsătorie

Conform Codului Civil, Art. 283, acest spațiu este dedicat publicării declarațiilor de căsătorie cu 10 zile înaintea oficierii.
Orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Anunțuri imobiliare (anunțuri de vânzare terenuri în extravilan)

Conform Legii nr.17 din 7 martie 2014, vânzările de terenuri în extravilan trebuie anunțate prin publicitate la sediul primăriei și pe pagina de internet a instituției. Vecinii au drept de preempțiune.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.